Javni poziv za sufinanciranje djelatnosti i projekata iz oblasti sporta – 2019

Javni poziv za sufinanciranje djelatnosti i projekata iz oblasti sporta – 2019

Javni poziv za sufinanciranje djelatnosti i projekata iz oblasti SPORTA iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije

I. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja  na javnom pozivu imaju sva fizička lica koja su ostvarila izuzetne sportske rezultate, pravne osobe, organizacije i udruženja građana koja su registrirane kod nadležne institucije u HNŽ, za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti i koje nemaju smetnje za učestvovanje na Javnom pozivu.  Prednost kod raspodjele sredstava imaju organizatori sportskih natjecanja i sportski klubovi koji njeguju tradiciju sportskih disciplina duže od 3 godine.

II. Obavezna dokumentacija:
a. popunjen prijavni obrazac
b. kopija rješenja o upisu u registar nadležne institucije
c. uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj, a za fizičko lice biografija sa
dokumentacijom
d. kopija ugovora s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi ko je vlasnik navedenog
računa
e. referenc lista
f. projekat koji treba da sadrži: naziv projekta, opis projekta s ciljevima, indikatori
učinka, broj učesnika, vrijeme trajanja, informacija o iznosu traženih sredstava,
postignuti rezultati
III. Sredstva za realizaciju projekata iz oblasti sporta u iznosu od 418.400,00 KM
dodijelit će se na osnovu bodovnih kriterija:
-projekti infrastrukture od 0-1000 bodova

– za postignute rezultate omladinskih selekcija kategorisanih po značajnosti 0-100 bodova
– za klubove sa predpionirskom selekcijom 0-50 bodova
– za klubove sa pionirskom selekcijom 0-50 bodova
– za klubove sa kadetskom selekcijom 0-80 bodova
– za klubove sa juniorskom selekcijom 0-100 bodova
– sportska udruženja i klubovi koji duže od 3 godine obavljaju sportsku
aktivnost 0-100 bodova
– za programe koji uključuju invalidne osobe
i osobe s posebnim potrebama 0-100 bodova
– za programe koji uključuju specijalne oblike fizičke kulture
(ronjenje, planinarenje i sl.) i druge sportove od društvenog interesa 0-50 bodova
– organizatori sportskih takmičenja međunarodnog karaktera od
značaja za HNŽ 0-300 bodova
– organizatori sportskih takmičenja državnog nivoa od značaja za HNŽ 0-200 bodova
– organizatori sportskog takmičenja kantonalnog karaktera od
značaja za HNŽ 0-150 bodova
– sportska takmičenja od izuzetne važnosti za HNŽ 0-500 bodova
– za izuzetne sportske rezultate pojedinaca 0-100 bodova
– prepoznatljivost rada i ostvarenih rezultata u medijima
(printani, audio, video, linkovi,…) 0-200 bodova
IV. Obrazac za prijavu na ovaj Javni poziv može se preuzeti na Protokolu Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNŽ, na web stranici Vlade HNŽ: www.vladahnz-k.ba i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNŽ:
www.monkshnk.gov.ba.

Popunjene prijave s pratećom dokumentacijom, sa obaveznom napomenom „Za Javni poziv
iz oblasti sporta“, dostaviti lično ili poštom na adresu:
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNŽ
Stjepana Radića br. 3.
88000 Mostar
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Ministarstva.

 

Prijava za sufinanciranje djelatnosti i projekata iz oblasti sporta - 2019
Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing