• Općina Prozor-Rama uputila Javni poziv za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
 • Općina Prozor-Rama uputila Javni poziv za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
 • Općina Prozor-Rama uputila Javni poziv za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
 • Općina Prozor-Rama uputila Javni poziv za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
 • Općina Prozor-Rama uputila Javni poziv za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
 • Općina Prozor-Rama uputila Javni poziv za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
 • Općina Prozor-Rama uputila Javni poziv za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju
 • Općina Prozor-Rama uputila Javni poziv za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju

Općina Prozor-Rama uputila Javni poziv za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju

Općina Prozor-Rama uputila je Javni poziv poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na području općine za 2020. godinu.  

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava  za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralni razvoj na području općine Prozor-Rama za 2020. godinu

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj sa kriterijima raspodjele   broj; 01/1-20-660/20, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralni razvoj na području općine Prozor–Rama za 2020. godinu.

 1. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti fizičke, pravne osobe i udruženja (pojedinci, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzeća, udruženja, zadruge i obrti) sa područja općine Prozor-Rama i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.

 1. SREDSTVA ZA POTPORU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNI RAZVOJ

Sredstva za potporu poljoprivredne proizvodnje i ruralni razvoj dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima sa području općine Prozor –Rama koji ispune opće i posebne uvjete i to za ;

 1. Animalna proizvodnja
 2. Potpora proizvodnji mlijeka u sustavu otkupa i preradi, 0,10 KM/ litri, najviše do 500,00 KM/mjesečno odnosno (5 000 l. mlijeka) po korisniku,
 3. Potpora uzgoju ovaca i koza, rasplodna grla za proširenje-remont stada i uzgoj osnovnog stada koji nisu u sustavu poticaja;
 • Proizvođači koji su u sustavu federalnog i županijskog poticaja, za rasplodna grla za proširenje-remont stada 5 KM/grlo,
 • Proizvođači koji nisu u sustavu federalnog i županijskog poticaja, za osnovno stado  10 KM/grlo.
 1. Potpora uzgoju muznih krava i proizvodnji mlijeka, 120,00 KM/ grlo, maksimalno do 20 grla, najviše do 2.400,00 KM
 2. Potpora uzgoju u sustavu krava- tele, 120,00 KM /grlo, maksimalno do 20 grla, najviše do              2.400,00 KM
 3. Subvencija veterinarskih usluga, analiza zdravstvenog stanja mliječnih krava, grla za tov, 35 KM/grlu,

 

 1. Biljnja proizvodnja
 2. Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka, 1.500,00 KM/ha, minimalna proizvodnja 500 m² (0,05 ha),
 3. Voćarska proizvodnja;- Podizanje novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti kroz Projekt revitalizacija voćnjaka šljive od 0,1-0,2 ha,

-Podizanje novih nasada drugih voćnih kultura značajnih za područje Rame od 0,1-0,2 ha

 1. Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.), 500,00 KM/ha, najmanje za proizvodnju od 0,2 ha. do 1,5 ha

 

 1. Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj ;

Sredstva za subvencioniranje  kapitalnih ulaganja i ruralni razvoj  realizirat će se kao novčana potpora po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja, investicije u poljoprivredno gospodarstvo ili zajedničke projekte poljoprivrede i ruralnog razvoja i to:

 • Investicije u poljoprivredne mašine i opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju
 • Sufinanciranje nabave visoko kvalitetne rasplodne stoke
 • Investicije u izgradnju ili proširenje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje
 • Podrška za zajedničke projekte poljoprivrede i ruralnog razvoja
 • Sufinanciranje nabave opreme i izgradnje, proširenje građevinskih objekta za preradu voća, povrća i preradu mliječnih proizvoda
 1. Ostale potpore razvoja poljoprivrede i ruralni razvoj;
 • Praćenje razvoja poljoprivrede i savjetodavne usluge
 • Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE 2020“
 • Organiziranje edukacija, radionica, stručnih predavanja
 • Posjet drugim sajmovima i studijska putovanja
 • Potpora posebnim projektima udruženih i pojedinačnih poljoprivrednika
 • Suzbijanje zaraznih bolesti životinja
 • Certifikacija organske proizvodnje

Navedena podrška poljoprivrednoj proizvodnji realizirat će se po prihvatljivim programima i projektima,  na zahtjev pojedinačno ili na prijedlog poljoprivrednih udruga, obrta, zadruga i drugih pravnih osoba, Agencije za lokalni razvoj, koje će nadležna Služba pojedinačno razmatrati i utvrditi prihvatljivost zahtjeva i projekta, sa kojima će se potpisati Ugovor o dodjeli sredstava.

Kroz ovu mjeru poticaja vršiti će se utrošak sredstava za potrebe koje će nadležna Služba organizirati s ciljem razvoja i zaštite poljoprivrede proizvodnje i ruralni razvoj.

 1. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POTREBNI DOKAZI

Za sudjelovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresirani proizvođači trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete.

Uz obrazac zahtjeva (ZA-POLJ) ili prijavni obrazac-poslovni plan, potrebito je dostaviti:

Opći uvjeti

 1. a) Da je pravna osoba ili obrt valjano registriran za rad u općini Prozor – Rama – dokaz: Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ili rješenje za rad obrta, i uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte),
 2. b) Da je pojedinac ili obiteljsko gospodarstvo sa prebivalištem, odnosno sjedištem, u općini Prozor – Rama – dokaz: uvjerenje o prebivalištu i sl. (za pojedince i obiteljska gospodarstva),
 3. c) Da ostvaruje proizvodnju na području Općine Prozor-Rama – dokaz: Izvadak iz posjedovnog lista, zemljišno knjižni izvadak, ugovori o korištenju ili zakupu zemljišta ili objekta, za obiteljsko zemljište i objekte odgovarajuća izjava (za sve prijavitelje na Javni poziv),
 4. d) Da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (za potporu; proizvodnji mlijeka, subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj, uzgoj ovaca i koza po osnovu federalnog poticaja, uzgoj u sustavu krava- tele),

Posebni uvjeti

 1. Animalna proizvodnja

1.Potpora proizvodnji mlijeka u sustavu otkupa i preradi

Sredstva za potporu proizvodnji mlijeka dodjeljivat će se u visini od 0,10 KM/litri mlijeka proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama koji ispune uvjete za federalni poticaj sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji i to za IV. kvartal 2019. godinu i za I.,II., i III., kvartal 2020. godinu.

 1. Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka,
 2. Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka,
 3. Dokaz o broju muznih grla (kopije pasoša ili izvod iz jedinstvenog registra životinja),
 4. Preslik/kopija obrasca obračuna novčane potpore za proizvodnju svježeg mlijeka (obrazac koji otkupljivač dostavlja za federalni poticaj),
 5. Ovjerena kopija obavijesti-odluke nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju zahtjeva za poticaj proizvodnji mlijeka i prosljeđivanju federalnom ministarstvu za isplatu ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo,
 6. Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka ili dokaz o preuzimanju mlijeka unutar gospodarstva za preradu (klijent koji na gospodarstvu ostvaruje proizvodnju i vrši preradu).
 7. Upis u RPG i RK

Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka podnosi se mjesečno ili kvartalno u ovisnosti o propisanom načinu ostvarivanja federalnog poticaja sukladno Federalnom Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji. Pri prvom podnošenju zahtjeva dostavlja se sva propisana dokumentacija po ovom javnom pozivu a svaki naredni put samo zahtjev i dokumentacija: raster otkupa ili preuzimanje mlijeka unutar gospodarstva, obrazac obračuna novčane potpore i obavijesti nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju poticaja ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo.

 1. Potpora uzgoju ovaca i koza

 

Sredstva za potporu uzgoju ovaca i koza, dodjeljivat će se proizvođačima na području općine Prozor –Rama, za uzgoj rasplodne stoke za proširenje-remont stada koji ostvaruju federalni i županijski poticaj i za osnovno stado proizvođači koji nisu u sustavu poticaja;

 

 1. a) Proizvođači koji su u sustavu federalnog i županijskog poticaja, za rasplodna grla 5 KM/grlo, koji uz zahtjev dostavljaju ;

 

– Dokaz da se ostvariva federalni i županijski poticaj za proizvodnju ovaca i koza i u uzgoju imaju minimalno 50 ovaca, odnosno minimalno 25 koza starijih od jedne godine u vrijeme sačinjavanja zapisnika. Dokazi se uzimaju obzir podaci iz evidencije službe da je poslan  Z-1 obrazac za ostvarivanje federalnog poticaja,

 – Dokaz o broju uzgoja rasplodne stoke ovce i koze, kopija zapisnika županijske komisije o utvrđenom brojnom stanju životinja i ispunjenju uvjeta za ostvarivanje poticaja,

–  Izjavu klijenta da će grla (ovce, koze), koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.

– Upis u RPG i RK

 

 1. b) Proizvođači koji nisu u sustavu federalnog i županijskog poticaja ostvaruju novčanu podršku 10 KM/grlo, osnovnog stada, koji u uzgoju imaju maksimalno 50 ovaca, odnosno maksimalno 25 koza,

 a koji uz zahtjev dostavljaju;

 

– Da ne ostvaruju federalni i županijski poticaj za uzgoj ovaca i koza, provjerava se u evidenciji nadležne Službe-Odsjeka,

– Dokaz o broju uzgoja ovca i koza, zapisnika općinske službe o utvrđenom brojnom stanju i da se ne radi o grlima na koje se već ostvaruje poticaj.

– Izjavu klijenta da će grla (ovce, koze) koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.

 

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja uzgoju ovaca i koza sa kompletnom dokumentacijom od 10.08. – 19.10.2020. godine.

 2.  Potpora uzgoju muznih krava i proizvodnji mlijeka

Sredstva za potporu proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava dodjeljivat će se proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama, koji su u sustavu otkupa mlijeka, proizvodnju mlijeka za prodaju na neki drugi način ili preradu u domaćinstvu u visini od 120,00 KM godišnje po grlu, maksimalno do 20 grla.

 1. Dokaz o broju muznih krava i da su grla označena (stočni pasoši),
 2. Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka za proizvođače u sustavu otkupa mlijeka i Izjava klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušni markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
 3. Proizvodnja i prerada mlijeka u domaćinstvu; Izjava klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušni markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.

 

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava sa kompletnom dokumentacijom do 2.11.2020. godine.

 3. Potpora uzgoju u sustavu krava- tele,

Sredstva za potporu uzgoju u sustavu krava- tele, dodjeljivat će se proizvođačima na području općine Prozor –Rama, u visini od 120,00 KM godišnje po grlu/osnovno stado, maksimalno do 20 grla.

 1. a) Dokaz o broju grla i da su grla označena (stočni pasoši),
 2. b) Izjavu klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušni markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
 3. c) Upis u RPG i RK

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja uzgoju u sustavu krava tele sa kompletnom dokumentacijom do 12.10. 2020. godine.

 1. Subvencija veterinarskih usluga-analiza krvi

Realizirat će se preko registriranih Veterinarskih stanica sa područja općine Prozor-Rama. Kriteriji će biti definirani sporazumom sa Veterinarskim stanicama a korisnici će navedeni poticaj koristiti preko  Veterinarskih stanice u iznosu 35,00 KM/grlo, kao sufinanciranje od strane Općine. Pravo na sufinanciranje imaju vlasnici grla za analizu zdravstvenog stanja, koju su u sustavu otkupa ili vrše preradu i distribuciju mlijeka, vlasnici-uzgajivači grla za proizvodnju mesa za tržište (sustav krava tele). Rok za ostvarivanje subvencije je do 12.10.2020. godine.

 4. Biljna proizvodnja

 

 1. Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka

 

Sredstva za potporu proizvodnji ramskog bijelog luka dodjeljivat će se proizvođačima koji;

– Zasade i proizvedu na površini najmanje 500 m² (0,05 ha), bijelog luka-češnjaka,

– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju navedene kulture

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji ramskog bijelog luka sa kompletnom dokumentacijom do 15.06.2020. godine.

 1. Voćarska proizvodnja, podizanje novih nasada šljive i drugih voćnih kultura

Potpora podizanju novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti (Projekt revitalizacija voćnjaka šljive) i podizanje novih nasada drugih voćnih kultura značajnih za područje Rame,  realizirat će se kroz poseban Javni poziv za jesenju sadnju 2020. godine.

 1. Ratarska proizvodnja

Potpora pružiti će se za obavljanje ratarske proizvodnje, pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz    jesenska sjetva 2019. i proljetna sjetva 2020. godine i  da se zasije na površini najmanje 0,2 ha. do 1,5 ha.

– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.

– Da je proizvodnja namjenjena za proizvodnju zrna, žetva za vlastite potrebe ili za prodaju

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja ratarskoj proizvodnji sa kompletnom dokumentacijom do 15.06.2020. godine, a proizvodnja heljde do 6.07.2020. godine.

Nadležna služba na temelju podnesenog zahtjeva, napravit će uvid na terenu o činjeničnom stanju, sačiniti zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta, površinu zasada, broju grla, koji se ulaže u predmet odnosno zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu.

 Nakon razmotrenih svih zaprimljenih zahtjeva, donosi se odluka o odobravanju zahtjeva, obračunska lista za isplatu novčanih potpora klijentima po vrstama proizvodnje.

5. Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj

Sredstva za subvencioniranje za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj  realizirat će se kao novčana potpora po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja, investicije u poljoprivredno gospodarstvo ili zajedničke projekte poljoprivrede i ruralnog razvoja;

 • Investicije u poljoprivredne mašine i opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju
 • Sufinanciranje nabave visoko kvalitetne rasplodne stoke
 • Investicije u izgradnju ili proširenje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje
 • Podrška za zajedničke projekte poljoprivrede i ruralnog razvoja
 • Sufinanciranje nabave opreme i izgradnje, proširenje građevinskih objekta za preradu voća, povrća i preradu mliječnih proizvoda

Proizvođači koji obavljaju ili planiraju otpočeti poljoprivrednu  proizvodnju, te planiraju svoj poslovni plan realizirati kroz gore navedene djelatnosti, podnose zahtjev, prijavni obrazac-poslovni plan sa obrazloženjem kao i priloženim dokazima o ulaganju. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva po ovoj stavci će zaprimljene zahtjeve razmatrati, utvrditi potpunost zahtjeva, napraviti očevid stvarnog stanja na terenu, ocijeniti da li se po podnesenom poslovnom planu stvarno osigurava razvoj poljoprivrede, te donositi odgovarajuće prijedloge za odobravanje/odbacivanje zahtjeva.

Uz dokazivanje općih uvjeta, podnositelj zahtjeva će dostaviti:

 • Prijavu na prijavnom obrascu sa Poslovnim planom,
 • Dokaz o ulaganju iz 2020 god.( fiskalni računi o kupovini i otpremnica , kupoprodajni ili drugi odgovarajuću ugovor i sl.)

Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju (urbanističku suglasnost, građevinsku dozvolu, nalaz o ulaganju sudskog vještaka poljoprivredne struke, račune ili ugovor o kupnji ili radovima, upis u RPG i RK i drugo prema utvrđenoj potrebi od strane povjerenstva.

Navedena podrška realizirat će se po pojedinačnim zahtjevima i prihvatljivim programima, projektima iskazanim u Poslovnom planu sa kojima će se potpisati Ugovor o dodjeli sredstava za subvencioniranje kapitalnih ulaganja  u poljoprivredi i za ruralni razvoj.

Rok za podnošenje zahtjeva-prijave za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj je do 30.11. 2020. godine.

PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :

Zahtjev sa odgovarajućim prilozima dostavljaju se na protokol Općine ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Općina Prozor – Rama, Kralja Tomislava bb. sa naznakom: Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za potporu poljoprivrednoj proizvodni i ruralni razvoj za 2020.godinu.

Dokumentacija koja se dostavlja mora biti originalna ili ovjerena kopija.

Djelatnici nadležne općinske Službe će pregledati zahtjeve, utvrditi potpunost i prihvatljivost zahtjeva. Po potpunim zahtjevima izvršiti će se uvid na poljoprivrednom gospodarstvu, sačiniti zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta i utvrditi površinu zasada i drugo činjenično stanje, te predložiti prihvaćanje  ili odbacivanje zahtjeva. Potrebiti  obrazaci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Općine Prozor – Rama, ul. Kralja Tomislava bb svakim radnim danom u vremenu od 08.00-16.00 sati ili elektronskim putem na web stranici Općine www.prozor-rama.org. Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-921, 770-552.

Načelnik općine Prozor-Rama

dr. Jozo Ivančević

 

Obrazac zahtjeva za poticaj

PRIJAVNI OBRAZAC- POSLOVNI PLAN

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar