Upućen prijedlog zakona: Livno bi trebalo postati grad

Upućen prijedlog zakona: Livno bi trebalo postati grad

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedloge tri zakona kojima je utvrđeno da Goražde, Cazin i Livno dobivaju status gradova.

Zakonima su određene teritorije, propisana svojstva, organi, način izbora gradskih vijeća i gradonačelnika, uređeni donošenje privremene statutarnih odluka i statuta, raspisivanje izbora i druga bitna pitanja.

Teritorije gradova Goražde, Cazin i Livno čine sva naseljena mjesta koja se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalaze u okviru svake od ovih općina na dan stupanja zakona na snagu.

Nova tri grada su jedinice lokalne samouprave i imaju svojstvo pravne osobe, a njihovi samoupravni organi su gradska vijeća i gradonačelnici.

Statuti Goražda, Cazina i Livna propisuju i uređuju samoupravni djelokrug ovih gradova, njihova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizaciju, ovlaštenja i način rada njihovih organa, međusobne odnose gradskih vijeća i gradonačelnika, oblike neposrednog odlučivanja građana, suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja. Statuti moraju biti usuglašeni sa ustavima Federacije BiH i Bosansko-podrinjske, Unsko-sanske i HBŽ.a, kao i federalnim i županijskim zakonodavstvima.

Vijećnici općinskih vijeća i načelnici Goražda, Cazina i Livna, stupanjem na snagu ovih zakona, nastavljaju rad kao vijećnici gradskih vijeća i gradonačelnici. Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, nastavljaju rad kao gradski organi i službe, a to se odnosi i na javna poduzeća i ustanove čiji su osnivači ove tri općine.

Statusi gradova za Goražde, Cazin i Livno omogućili bi, uz ostalo, olakšan pristup europskim razvojnim fondovima.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar